Salgs- og leveringsbetingelser

English version – terms & conditions

§1  Tilbud og ordreaftale

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.
Pkt. 1. 2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget enten telefonisk eller i form af juridisk gældende skriftlig accept.
Pkt. 1. 3. Afbestilling af ordrer skal ske senest 3 timer efter ordrebekræftelse. Hvis der er tale om hasteordrer med levering samme dag skal afbestilling senest ske senest 30 min. efter ordrebekræftelse. Overskridelse medfører fuld fakturerering for ordren med mindre andet aftales.
Pkt. 1. 4. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
Pkt. 1. 5. Prisen er inkl. 2 korrekturgange. Yderligere korrekturer vil blive afregnet til gældende timepris kr. 450,- ekskl. moms.
Pkt. 1. 6. Tilbuddet er betinget af, at:

 • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
 • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
 • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

§2  Pris

Pkt. 2. 1.
 Alle priser er ekskl. dansk moms og levering med mindre andet er aftalt. Minimumsordre er på kr. 250,-
Pkt. 2. 2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
Pkt. 2. 3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
Pkt. 2. 4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
Pkt. 2. 5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

 • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet. Se punkt 1.5.
 • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
 • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
 • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

Pkt. 2. 6. Leverandøren kan fakturere medgået tid og evt. vareindkøb, herunder papir, trykplader, for sagen forudgående prepress eller efterbehandlingsydelser, fotoopgaver, oversættelser, stockfotos m.m. ultimo hver måned på opgaver, der strækker sig henover et månedsskifte – og løbende på opgaver, der sættes i standby på bestillers ønske. Leverandøren kan ydermere forlange forudbetaling eller delvis forudbetaling til ovenstående udgifter.

§3  Levering

Pkt. 3. 1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

 • Bestillerens handling eller undladelse.
 • De i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder.

Pkt. 3. 2. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
Pkt. 3. 3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.
Pkt. 3. 4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.
Pkt. 3. 5. Returnering af materiale kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for bestillerens regning.
Pkt. 3. 6. I tilfælde af at varen/materialet leveres til bestiller via fragtselskab (gælder land-, vand- og luftfragt) henholder leverandøren sig til fragtselskabets gældende betingelser for erstatning i forbindelse med forsinkelser og beskadigede eller bortkomne varer.

§4  Betaling

Pkt. 4. 1. Betaling sker senest på den dato, der på faktura angives som sidste rettidige betalingsdag.
Pkt. 4. 2. Der kan påløbe rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.
Pkt. 4. 3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling eller betale helt eller delvis forud for varen.
Pkt. 4. 4. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
Pkt. 4. 5. Bestilleren er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom bestillerens reklamation efter pkt. 7.4 ikke berettiger bestilleren til at tilbageholde købesummen eller en del heraf.

§5  Ejendomsret, ophavsret m.v.

Pkt. 5. 1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand jf. Lov om ophavsret.
Pkt. 5. 2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
Pkt. 5. 3. Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.
Pkt. 5. 4. Bestilleren har ikke ret til at foretage ændringer og genanvendelse af det leverede.
Pkt. 5. 5. Leverandøren har ophavsretten til tryk- og onlineoptimeret filmateriale til brug for elektroniske/online produkter. Hosting-abonnement faktureres efter aftale. Hvis hosting og vedligeholdelse af det solgte produkt ikke længere kan opretholdes af leverandøren, overdrages tryk- og onlineoptimeret filmateriale uden beregning til bestilleren.

§6  Forsinkelse

Pkt. 6. 1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.
Pkt. 6. 2. I tilfælde af at bestilleren nægter at modtage leverancen eller ikke har mulighed derfor, er leverandøren berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab og kan herefter opbevare leverancen for bestillerens regning indtil leverancen afhentes.

§7  Mangler

Pkt. 7. 1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
Pkt. 7. 2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
Pkt. 7. 3. Leverandøren har ret til en mer- eller underlevering på indtil 5% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller underlevering ud over 5% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
Pkt. 7. 4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid. Leverandøren kan ydermere forlange at få en vare returneret for bestillerens regning, såfremt bestilleren nægter at anvende eller modtage varen.
Pkt. 7. 5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
Pkt. 7. 6. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.
Pkt. 7. 7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

§8  Ansvar

Pkt. 8. 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

 • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
 • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
 • I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, terroranslag, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

Pkt. 8. 2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
Pkt. 8. 3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
Pkt. 8. 4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
Pkt. 8. 5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar. Leverandørens erstatningsansvar overfor 3. mand som følge af ovennævnte forhold skal endeligt bæres af bestilleren.
Pkt. 8. 6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført.
Pkt. 8.7. Leverandøren er ikke ansvarlig for bestillerens anvendelse af varen herunder uagtsom brug. Varen må ikke overlades til børn under 3 år uden opsyn og må ikke indtages eller komme i kontakt med munden.

§9  Underleverandører

Pkt. 9. 1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 10 Tvister, værneting og lovvalg

Pkt. 11. 1. I enhver tvist med udgangspunkt i leverandørens og bestillerens kontrakt, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen afgøres af byretten i København efter Dansk Ret. I tilfælde af begæring om syn og skøn skal der udpeges en uvildig syns- og skønsmand med relevante og dokumenterbare kompetencer indenfor den grafiske branche. 

§ 11 Persondata

Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold persondataforordningen
over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for Jespersen Tryk + Digitals løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos denne, er iagttaget.

 

 

 

 

15. juni 2021